Avís legal

En compliment de les obligacions establertes a l’article 10 de la Llei 34/2002, LSSI, es procedeix a informar el visitant que es troba en una pàgina web propietat de l’Optimal Way Consulting S.L. ,amb domicili social a Rambla Guipúscoa, 27 , 08018, Barcelona, ​​amb CIF B66023565.

Us podreu posar en contacte amb nosaltres, o bé a través de l’adreça de correu postal a dalt indicada, o bé a través del número de telèfon 93 396 66 50.

Les condicions generals que conté aquest avís legal regulen l’accés i la utilització de la pàgina web que Optimal Way Consulting S.L., en principi, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar en el futur.

L’accés a aquesta implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entenen acceptades pel simple ús d’aquests serveis.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les condicions següents:
 • Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web.
 • Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • Que cap dels continguts relacionats a la pàgina web siguin modificats de cap manera.
 • Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.
La utilització no autoritzada de la informació continguda a la pàgina web, la revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’Optimal Way Consulting S.L. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

En general.

Tant l’accés a la pàgina web com l’ús inconsentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Del funcionament i disponibilitat del Lloc Web.

Optimal Way Consulting S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Optimal Way Consulting S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:
 • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la pàgina web;
 • Un mal funcionament del navegador;
 • Del ús de versions no actualitzades del mateix.
Optimal Way Consulting S.L. utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix al Lloc Web. No obstant això, Optimal Way Consulting S.L. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al Lloc Web introduïts per tercers aliens a Optimal Way Consulting S.L. que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels Usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, Optimal Way Consulting S.L. no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota mena que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. Així mateix, Optimal Way Consulting S.L. utilitza diverses mesures de protecció del vostre lloc web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, Optimal Way Consulting S.L. no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus dús del Lloc Web que fa lUsuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència Optimal Way Consulting S.L: no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del dit accés no autoritzat. Optimal Way Consulting S.L utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix al Lloc Web. No obstant això, Optimal Way Consulting S.L. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al Lloc Web introduïts per tercers aliens a Optimal Way Consulting S.L. que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels Usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, Optimal Way Consulting S.L. no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota mena que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. Optimal Way Consulting S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al contingut, ni que aquesta estigui actualitzada. Optimal Way Consulting S.L. durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o manca d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts. Optimal Way Consulting S.L. es reserva el dret d’interrompre l’accés al vostre lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense avís previ.

Dels continguts i la qualitat del Servei.

Optimal Way Consulting S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats a la pàgina Web, sempre que hi siguin aliens, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en aquests que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. En cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, a particular, consisteixin en:
 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius d’acord amb la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin el perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.
Podrà posar-ho en coneixement de Optimal Way Consulting S.L. no obstant això, la recepció per aquesta d’aquesta comunicació no suposarà coneixement als efectes de la responsabilitat prevista a l’article 17 de la LSSICE. Optimal Way Consulting S.L. no es fa responsable de la manca d’utilitat o adequació per a un ús específic d’aquest lloc web. Tampoc no es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l’Usuari pels errors o omissions dels quals poguessin patir els continguts d’aquest Lloc Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i les informacions del mateix.

De la utilització del portal web.

Optimal Way Consulting S.L. no es farà responsable en cap cas de lús que els Usuaris poguessin fer del Lloc Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

Dels enllaços a un altre lloc web.

Tot enllaç de tercers a la pàgina web ho ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina web, a favor de tercers no autoritzats. A través del present Lloc Web l’Usuari podrà accedir a llocs Web pertanyents a i/o gestionats per tercers. La presència d’aquests enllaços és merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin al Lloc Web de destinació. L’Usuari accedirà sota la seva responsabilitat exclusiva al contingut, i en les condicions d’ús que hi regeixin. L’usuari reconeix i accepta que Optimal Way Consulting S.L. no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol dany i perjudici causat per l’accés a aquests links. En cas que Optimal Way Consulting S.L. tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a què es remet des dels enllaços esmentats és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb com més aviat millor.
L’ús de la pàgina web no atribueix a l’usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina web Els articles, notícies, legislació i altres continguts públics que es els drets de propietat intel·lectual dels quals no pertanyin a Optimal Way Consulting S.L. estan publicats amb l’única finalitat d’informar els usuaris d’aquesta pàgina. Optimal Way Consulting S.L. és titular del codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de programari de la pàgina web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin.